Przedszkole nr 8

im. Św. Jana Pawła II Sióstr Serafitek w Oświęcimiu
Tel.: +48 33 842 33 20
przedsznr8@bielsko.opoka.org.pl

Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

§ 1
Organizacja
 • Podstawowa jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział.
 • Liczba dzieci w jednym oddziale nie może przekraczać 25 wychowanków.
 • Opieka nad dziećmi w oddziale przedszkolnym trwa w czasie ustalonym przez organ prowadzący nie dłuższym niż 10 godzin.
 • Godzina zajęć dydaktycznych w oddziałach przedszkolnych trwa 60 minut.
 • Czas trwania zajęć dydaktyczno -wychowawczych jest dostosowany do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci.
 • Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez wychowawcę.
 • Sposób dokumentowania zajęć określają odrębne przepisy.
 • Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe.
 • Czas trwania zajęć dodatkowych wynosi 30 minut.
 • Przedszkole realizuje program wychowania przedszkolnego zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego.
 • Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub prawnych opiekunów.
 • Rodzice lub prawni opiekunowie zgłaszają wychowawcom osoby trzecie uprawnione do odbioru dziecka z przedszkola.
 • Tożsamość osób trzecich odbierających dzieci weryfikowana jest na podstawie dowodu tożsamości.
 • Dzieci mogą być również odbierane przez inne osoby, zapewniające bezpieczeństwo dziecku, upoważnione pisemnie przez rodziców lub prawnych opiekunów w w/w upoważnieniu podpis rodzica lub prawnego opiekuna dziecka musi być zgodny ze wzorem podpisu złożonym u wychowawcy.
 • Dzieci nie wydaje się osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających w takich przypadkach przedszkole prosi o interwencję służby porządkowe.
 • Dzieci należy odebrać do wyznaczonej przez placówkę godziny. W przypadku nie odebrania dziecka przedszkole prosi o interwencje służby porządkowe.
§ 2
Rekrutacja
 • Wiek dziecka uprawnionego do zajęć w przedszkolu określa „Ustawa o systemie oświaty”
 • Dokładne zasady rekrutacji określa regulamin rekrutacji.
§ 3
Cele i zadania przedszkola

Celem przedszkola jest objęcie opieki nad dziećmi a w szczególności:

 • zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki nad dziećmi w czasie pobytu dziecka w przedszkolu
 • stymulowanie rozwoju wychowanków
 • kształtowanie i rozwijanie aktywności dzieci wobec siebie i świata
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż.
 • współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych
 • przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole
 • udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
§ 4
Sposób realizacji zadań przedszkola

Przedszkole realizuje zadania w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

 • poznanie i zrozumienie świata i siebie
 • nabywanie umiejętności poprzez działanie
 • odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie przedszkolnej
 • budowanie systemu wartości

Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrują się w szczególności na:

 • wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym;
 • organizowaniu różnorodnych sytuacji wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych;
 • wspieraniu rozwoju duchowego, moralnego, kulturalnego opartego na uniwersalnych wartościach ogólnoludzkich;
 • kształtowaniu wrażliwości na potrzeby innych, wychodzenie naprzeciw nim w poczuciu odpowiedzialności za drugiego człowieka;
 • kierowaniu procesem wychowawczo- dydaktycznym w sposób podmiotowy i partnerski uwzględniający propozycję dzieci i rodziców;
 • wnikliwej obserwacji zachowań i postępów dzieci, diagnozowaniu poziomu rozwoju dzieci rozwijających się wolniej lub nieharmonijnie (kierowanie za zgodą rodziców na badania specjalistyczne);
 • zaspakajaniu potrzeb dzieci wyróżniających się uzdolnieniami;
 • współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby wczesnej interwencji specjalistów;
 • informowaniu na bieżąco o postępach i problemach dzieci;
 • wspomaganiu rozwoju umysłowego w zakresie kształtowania kultury językowej, przygotowania do nauki czytania i pisania oraz edukacji matematycznej;
 • realizowaniu dążeń do wyrażania się w twórczości plastycznej, muzycznej i ruchowej;
 • zachęcaniu i wdrażaniu do poznawania świata;
 • kształtowaniu umiejętności rozważnego zachowania się  w codziennych sytuacjach.

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i program wychowania przedszkolnego wybrany z zestawu programów zatwierdzonych przez MEN.

§ 5
Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza placówką
 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych a w szczególności:
 2. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu
 3. w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem placówki;
 4. zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa- pod względem fizycznym jak i psychicznym;
 5. stosuje w swoich działaniach obowiązujące zasady BHP i ppoż;
 6. współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno- pedagogiczna zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.
 7. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki do zabawy, nauki i wypoczynku a w szczególności:
 8. sale przedszkolne posiadają właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz powierzchnię użytkową;
 9. sprzęty posiadają atesty i certyfikaty;
 10. placówka posiada sprzed i urządzenia ochrony przeciwpożarowej;
 11. w przedszkolu znajdują się apteczki wyposażone w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy.
 12. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w danym czasie do momentu przekazania ich prawnym opiekunom lub osobom upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.
 13. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.
 14. W grupach pomocą w sprawowaniu opieki nad dziećmi nauczycielowi pomaga woźna oddziałowa.
 15. Pracownicy oddziału przedszkolnego zobowiązani są do udziału w szkoleniach z zakresu BHP i ppoż oraz udzielaniu pierwszej pomocy.
 16. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom na drogach publicznych prowadzi się systematyczną prace dotycząca znajomości przepisów ruchu drogowego. Przedszkole stosuje różne formy pracy kształtujące umiejętności poruszania się po drogach i współpracuje z instytucjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego.
 17. przedszkole może organizować wycieczki autokarowe i inne wyjazdy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w tym zakresie. Program wycieczki winien być dostosowany do wieku, potrzeb i zainteresowań dzieci.
§ 6
Prawa i obowiązki wychowanka
 1. Dziecko w przedszkolu ma prawa wynikające z Konwencji Praw dziecka, Przepisów Oświatowych, Statutu Przedszkola w szczególności ma prawo do:
 2. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo, wychowawczego i dydaktycznego;
 3. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej;
 4. poszanowania jego godności osobistej;
 5. poszanowania jego własności.
 6. Wychowanek ma obowiązek:
 7. szanować prawo do zabawy innych kolegów;
 8. po skończonej zabawie posprzątać miejsce zabawy;
 9. zachowywać zasady bezpieczeństwa podczas zabaw;
 10. dbać o bezpieczeństwo swoje i innych;
 11. nie przeszkadzać odpoczywającym dzieciom;
 12. wykonywać polecenia wychowawcy;
 13. nie oddalać się od grupy.